Jeg har samlet inn referanser til den nye fanen om foredrag. Ikke bare fikk jeg gode ord om foredraget mitt i Drømmeukene, men NAV Grünerløkka sosialtjeneste har gitt meg denne grundige attesten:

«Attest for oppdrag i bydel Grünerløkka. Cathrine Finstad har de siste årene hatt ulike samarbeidsprosjekter med NAV Grünerløkka sosialtjeneste. Videre beskrives våre erfaringer med samarbeidet.

ENGASJEMENT I DRØMMEUKENE

Grünerløkka NAV sosialtjeneste gir et annerledes kurstilbud til de yngste brukerne som oppsøker NAV i bydelen. Målet for tiltaket er at gruppa fra 18-25 år skal få et tilbud med fokus på motivasjon og mestring som øker deltakernes ressurser og muligheter for å komme ut i arbeid og aktivitet.

Med kurset ønsker vi å gi drømmekandidatene innsikt i ulike temaer som: Hva vil jeg med livet mitt? Hvordan kommer jeg dit jeg vil? Hva er arbeidslivets spilleregler?

Kurset skjer i et tett samarbeid med saksbehandlere ved NAV og øvrig arbeid bydelen gjør sammen med næringslivet og bydelens ungdomssatsning.

Bydelen samarbeider med mange ulike aktører som bidrar med forskjellige deler av kurset, som: Husbanken, Skatt Øst, NHO besøkssenter, LO, Anker STI, Fretex, stortingspolitikere og bystyrerepresentanter. I tillegg leier vi inn ulike selvstendig næringsdrivende som arbeider med dans, musikk, blogging, film osv. for å holde inspirasjonsforedrag med utgangspunkt i sin egen historie.

I prosjektfasen av Drømmeukene ønsket vi å utvikle en logo for kurset som kunne brukes til kursmateriell, kursbevis, facebookside, brev til samarbeidspartnere med videre. Finstad ble leid inn til oppdraget og samarbeidet prosessbasert med prosjektets arbeidsgruppe om utviklingen av logoen. Ungdommer som tidligere har gått kurs i regi av NAV ga innspill til sine assosiasjoner til navnet Drømmeukene; ansatte tilsvarende. Etter en idemyldringsfase fikk vi prøver på ulike varianter og landet til sist på en logo vi er godt fornøyd med. Denne er tatt i bruk til både materiell, hettejakker og t-skjorter, facebook og i film som dokumenterer arbeidsformen i kurset. Finstads involverende arbeidsmetode skapte eierskap til logoen underveis i prosessen samt til sluttproduktet.

Finstad har også utviklet og illustrert prospektkort som brukes som en del av kursopplegget der deltakerne skriver brev til hverandre. Kortene ble godt mottatt da vi brukte dem våren 2014.

Utover å ha utviklet logoen for Drømmeukene har Finstad bidratt med foredrag i Drømmeukene både i 2013 og 2014. Opplegget har vart i omlag 1 time og hun tar utgangspunkt i sin egen historie, kombinert med fortellinger om yrket sitt. Hun engasjerer deltakerne gjennom å fortelle om sin vei i livet, både gjennom nederlag og seiere. At historien blir formidlet autentisk og med stort engasjement drar deltakerne med og gjør at de blir interessert i hennes yrke både som blogger av Norske Hemmeligheter og illustratør. Det inspirerer ungdommene hun møter til å snakke om sine egne liv, utfordringer, håp og drømmer. Ved å bruke en vakker powerpoint med egne illustrasjoner, mye medbrakt (ulike bøker, blader, utklipp) gjør hun foredraget levende.

Deltakerne i kurset har svært ulik livserfaring og livssituasjoner, men foredraget treffer de ulike deltakerne på forskjellig måte og engasjerer og inspirerer. Bydel Grünerløkka har avtalt videre samarbeid med Finstad om å bidra i Drømmeukene også høsten 2014.

ENGASJEMENT I EN KOMMUNAL BYGÅRD

Grünerløkka er en av bydelene i Oslo med flest kommunale leiligheter. Mange av leilighetene er konsentrert på noen få områder i bydelen. Kommunale boliger tildeles på sosialt grunnlag hvilket betyr at mange ulike mennesker med ulike livsutfordringer bor på samme sted. Bydelen har derfor utviklet ulike boligsosiale tiltak, noen steder med personalbaser i kommunale bygårder. Personalbasene er treffpunkt for ulike tjenester og bidrar til å sikre et helhetlig tilbud. Personalbasene gir også høy tilstedeværelse i belastete miljøer hvilket gir trygghet for mange og bidrar til å dempe kriminalitet og annen uønsket adferd.

Finstad har våren 2013 vært engasjert til å medvirke til et «Naboskapsprosjekt» i en kommunal gård. Hun har deltatt ved fellesaktiviteter i gården, samt banket på til personer som bor i blokka. Målet har vært å snakke med beboerne om hva godt naboskap er for dem, hva er en god nabo i blokka og hva vil det si for den enkelte å være en god nabo. Prosjektet sluttføres i et hefte som alle beboere får et eksemplar av på lanseringsfest 20.06.14. Heftet vil i tillegg kunne brukes som en beskrivelse av nærmiljøarbeidet bydelen bedriver både internt mellom ulike instanser i bydelen og eksternt til samarbeidspartnere. Samtidig vil heftet være et bidrag til en beskrivelse av målsettingene beboere og ansatte har for fremtidens bomiljø i blokka.

Finstad har drevet en inkluderende og utfordrende prosess framover. Hun har måttet være pågående og tilbakelent i sitt møte med beboere med ulike utfordringer og meninger. Vi er svært godt fornøyd med arbeidet hun har gjort sammen med oss.» Anna-Sabina Soggiu, Spesialkonsulent, NAV Grünerløkka sosialtjeneste